Telefon : 

  • +90 212 260 88 88
Mevcut Konum : Anasayfa > KVKK

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU

KAPSAMINDA BİLGİLENDİRME

Bu bilgilendirme 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) 10. Maddesi uyarınca yapılmaktadır.

Bank of China Turkey A.Ş. (“Bank of China”), kişisel verilerinizin güvenliğine en üst düzeyde önem vermekte, kişisel verilerinizin hukuka uygun olarak toplanması, saklanması ve paylaşılmasını sağlamak ve gizliliğini korumak için mevzuatın öngördüğü her türlü tedbiri almaktadır.

Veri Sorumlusu

Bank of China, kişisel verilerinizi KVKK uyarınca Veri Sorumlusu sıfatıyla işleyebilecek, elde edebilecek, kaydedebilecek, saklayabilecek, güncelleyebilecek, sınıflandırabilecek ve mevzuatın izin verdiği ölçüde üçüncü kişilerle paylaşabilecektir.

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepleri

Kişisel verileriniz, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu ve ilgili diğer mevzuat kapsamında Bank of China tarafından acente sıfatıyla sunulabilecek ürünler de dahil olmak üzere, her türlü bankacılık, finans ve sunulması halinde sigortacılık ürünleri ile ilgili hizmetlerin verilebilmesi ve bunlara dair işlemlerin yerine getirilmesi, yürütülmesi ve geliştirilebilmesi; izin vermeniz durumunda bu hizmetlere yönelik teklif, tanıtım, pazarlama ve kampanya faaliyetlerinin yapılması, tarafı olduğunuz veya Bank of China’nın tarafı olduğu sözleşmelerin gereğinin yerine getirilmesi, istihbarat, bilgi araştırmaları ve kredibilite değerlendirmelerinin yapılması, planlama, istatistik ve müşteri memnuniyeti çalışmaları, güvenliğin sağlanması, suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesi mevzuatı ve diğer yurtiçi ve yurtdışı mevzuata uyumun sağlanması, BDDK, TCMB, SPK, MASAK, TBB, GİB, Hazine Müsteşarlığı ve diğer kurum ve otoriteler tarafından öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uyulması amacıyla işlenebilecektir.

Kişisel Verilerinizin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği üçüncü kişilere, yasal olarak aktarılması gereken idari ve resmi makamlara, BDDK, SPK, TCMB, GİB, MASAK, Bankalararası Kart Merkezi, Türkiye Bankalar Birliği, Hazine Müsteşarlığı, icra ve yargı mercileri gibi kanunen yetkili kılınan kurumlara, Bank of China’nın doğrudan ve dolaylı hissedarları ile bunların ve Bank of China’nın yurt içi ve yurt dışı iştiraklerine, Bank of China tarafından hizmet alınan tedarikçilere, aracılık, acentelik ve işbirliği yapılabilecek tüzel kişilere, Kredi Kayıt Bürosu, FİNDEKS de dahil olmak üzere her türlü destek hizmet kuruluşlarına, bağımsız denetim kuruluşlarına, Mastercard INT. INC, Visa INT gibi yurt içi ve yurt dışı ödeme kuruluşlarına, hukuki zorunluluklar ve/veya akdî gereklilikler nedeniyle ve her koşulda yasal sınırlamalar çerçevesinde aktarılabilecektir.

Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, KVKK m.5 ve 6’da belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında ve yukarıda belirtilen amaçlarla, Bank of China, uygulanabilir olduğu durumda ve ölçüde; şubeler, ATM’ler, internet şubesi ve çağrı merkezi, anlaşmalı bayiler, olursa; acentelik ve aracılık sıfatıyla faaliyetlerini yürüttüğümüz şirketler, web siteleri üzerinden yapılan başvurular, sosyal medya, müşteri görüşmeleri, adli kayıtların taranması, PTT, Bankalararası Kart Merkezi, Kredi Kayıt Bürosu, Kimlik Paylaşım Sistemi, Adres Paylaşım Sistemi, SMS, mobil uygulamalar, istihbarat çalışmaları, POS cihazı kanalları ve Bank of China’nın müşteriler ile iletişime geçebileği her türlü kanaldan otomatik ya da otomatik olmayan yollarla, yazılı, sözlü yahut elektronik ortamda toplanmakta ve yasal süresi boyunca saklanmaktadır.

KVKK m.11 Uyarınca Haklarınız

Bank of China’ya başvurarak kişisel verilerinizin; (i) işlenip işlenmediğini öğrenme, (ii) işlenmişse bilgi talep etme, (iii) işlenme amacını ve amacına uygun kullanıp kullanılmadığını öğrenme, (iv) yurt içinde ve yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, (v) eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme, (vi) KVKK m.7’de öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini veya yok edilmesini isteme, (vii) düzeltme, silme veya yok etme işlemlerinin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, (viii) işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, (ix) kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

İrtibat Bilgileri

Adres: Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Tekfen Tower Binası No:209 Kat:21 PK34394 4.Levent Şişli İstanbul Türkiye

Telefon: +90 212 260 88 88

E-mail: contact@bankofchina.com.tr